Obchodní podmínky - smlouva o dílo

23.11.2015
Obchodní podmínky pro smlouvy o dílo

Ikona PDF  Obchodní podmínky VanCo.cz pro smlouvu o dílo ke stažení

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen "OP") společnosti VanCo.cz s.r.o., se sídlem v Praze 1, Vojtěšská 17, IČ: 25762702, zaps. v OR vedeném MS v Praze v odd. C, vl. 67978, (dále jen "zhotovitel") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění závazkových vztahů při provádění díla zhotovitelem pro objednatele. Případné odchylky od těchto OP mohou být sjednány mezi zhotovitelem a objednatelem individuálně v rámci zvláštní smlouvy, a to vždy v písemné formě.

2. Podepíše-li objednatel smlouvu se zhotovitelem nebo předá-li či sdělí zhotoviteli svou objednávku na provedení díla, potvrzuje tím, že se seznámil s těmito OP a projevuje tím výslovný souhlas s těmito OP, platnými a účinnými v momentě uzavření smlouvy nebo odeslání objednávky, které se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.  

3. Tyto OP jsou k dispozici na internetových stránkách zhotovitele: www.vanco.cz,  www.wifi-shop.cz a v každém jeho prodejním či skladovém místě.

4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené těmito OP, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.  Pokud spotřebitel smluvní stranou není, řídí se vztahy, neupravené těmito OP, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „OZ“).

5. Objednatelem je spotřebitel nebo podnikatel.

6. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

7. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, vyjma smluvených nákladů na dodání, (případné internetové, telefonické, aj. náklady na připojení – dle podmínek operátora objednatele).

2. Případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu je požadována v případě individuálních a specifických požadavků ze strany objednatele.

3. Předmětem smluv, uzavíraných mezi zhotovitelem a objednatelem, v souladu s těmito OP, není opakované plnění.

4. Objednatel spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dní. Podmínky, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou obsaženy v čl. VII. těchto OP.

5. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Objednatel spotřebitel se může obrátit se svojí stížností na zhotovitele prostřednictvím emailu, faxu, doporučené pošty či telefonicky. Dále se objednatel spotřebitel může se svojí stížností (se svým podnětem) obrátit na Českou obchodní inspekci (internetové stránky České obchodní inspekce: www.coi.cz) jako na příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.  

6. Uzavírat smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 31 a § 32 OZ. Osoba vykonávající dohled nad nezletilým odpovídá za škody vzniklé VanCo jednáním nezletilého dle § 2920 a § 2921 OZ.

7. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována elektronicky, prostřednictvím systému zhotovitele, po dobu nejméně 2 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění. Zhotovitel umožní objednateli spotřebiteli přístup k uzavřené smlouvě formou výpisu z elektronického systému zhotovitele.

8. Smlouvu o dílo lze uzavřít pouze v jazyce českém. Pokud vznikne pro potřebu objednatele překlad textu smlouvy, platí výklad smlouvy v českém jazyce.

9. Postup vedoucí k uzavření smlouvy je patrný z těchto OP. Objednatel má možnost objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a v případě potřeby změnit či opravit.

III. Uzavření smlouvy o dílo – objednávka díla

1.  Dílo je prováděno na základě objednávek objednatele. Objednávky mohou být zaslány zhotoviteli elektronickou poštou na adresu obchod@vanco.cz, faxem, poštou, nebo mohou být předány osobně či sděleny ústně. Jakákoliv z výše zmíněných forem objednávek je závazná.

2. Objednávka je jednostranný závazný úkon objednatele. Objednávka musí obsahovat zejména údaje pro identifikaci objednatele, údaje pro vystavení účetních dokladů, zejména identifikační číslo a DIČ v případě účetních jednotek, požadované dílo (instalace, deinstalace, servis, oprava a údržba telekomunikačních zařízení, návrh telekomunikačního řešení, atd.) a místo jeho provedení, další údaje nutné pro provedení díla (termín provedení díla, apod.), e-mailovou kontaktní adresu nebo jiný kontakt pro potvrzení objednávky.

3. Zhotovitel potvrdí objednateli objednávku prostřednictvím zprávy zaslané na kontaktní místo uvedené v objednávce. Smlouva o dílo je uzavřena odesláním potvrzení objednávky objednateli. Pokud není v objednávce uveden termín provedení díla, předpokládá se obvyklá dodací lhůta, přičemž zhotovitel ve zprávě sdělí objednateli termín provedení díla a předpokládanou cenu za provedení díla.

4. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zálohu na provedení díla ve výši stanovené zhotovitelem, zejména v případě nestandardních objednávek. Zhotovitel provede dílo až po úhradě zálohy objednatelem. Není-li záloha uhrazena ve sjednaném, zpravidla třídenním termínu splatnosti, má se za to, že zhotovitel objednávku neakceptoval a o této skutečnosti informuje objednatele. Pokud zájem objednatele i nadále trvá, je objednatel povinen učinit novou objednávku.

5. V případě, že zhotovitel nemůže zajistit splnění objednávky ve smyslu jejího znění, avšak je možné ji splnit jiným odpovídajícím či přiměřeným způsobem, potvrdí zhotovitel objednateli přijetí objednávky s výhradou, přičemž sdělí objednateli  rozsah a důvod nemožnosti plnění a návrh řešení. Jestliže objednatel nevyjádří souhlas s navrženým řešením nejpozději následující pracovní den, bude objednávka zrušena jako neakceptovatelná a závazkový právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem nevznikne.

6. Zhotovitel je oprávněn neakceptovat objednávku, zejména jejíž splnění je za stanovených podmínek nemožné nebo je-li učiněna objednatelem, za kterým zhotovitel eviduje pohledávku po splatnosti nebo který z jiných důvodů nepožívá dostatečné důvěry u zhotovitele. Zhotovitel informuje objednatele o neakceptovaných objednávkách bez zbytečného odkladu.

IV. Zrušení objednávky

1. Objednatel může bez dalšího zrušit jednostranným úkonem svou objednávku učiněnou v písemné formě do momentu jejího potvrzení (akceptace) zhotovitelem, a to výhradně elektronickou poštou nebo faxem. Případné ústní zrušení objednávky musí být následováno dle ustanovení předchozí věty.

2. Potvrzená objednávka (smlouva) může být rovněž zrušena po vzájemné dohodě smluvních stran. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřizováním objednávky.

3. Nebyla-li objednávka realizována ve sjednaném termínu nezávisle na vůli smluvních stran, sjednají strany náhradní termín realizace, přičemž tento termín by měl být stanoven v souladu s objektivními možnostmi pro splnění závazku.

4. Objednatel má právo zrušit svou objednávku (odstoupit od smlouvy), jestliže tato nebyla realizována ve sjednaném termínu, ani v termínu náhradním. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o svém rozhodnutí zrušit takovou objednávku. Zhotoviteli v takovém případě zaniká nárok na náhradu nákladů spojených s vyřizováním objednávky.

V. Cena díla, platba za dílo

1. Cena se sjednává jako smluvní na základě návrhu zhotovitele. Jako návrh cen zveřejňuje zhotovitel ceník služeb. Ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách zhotovitele – na adrese www.vanco.cz a www.wifi-shop.cz.

2. Zhotovitel i objednatel jsou vázáni cenou platnou v den přijetí objednávky, uvedenou v aktuálním ceníku služeb. Zhotovitel může provést korekci ceny, která byla v důsledku selhání techniky či lidského faktoru chybně uvedena v informačních a propagačních materiálech zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za chyby vzniklé při přepisu a grafickém zpracování obchodních a technických materiálů. Pokud objednatel změnu ceny z uvedených důvodů neakceptuje, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. 

3. Platbu za provedené dílo je možné uskutečnit některým z následujících způsobů:

a) v hotovosti na pokladně zhotovitele,

b) převodem nebo v hotovosti ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

VI. Provedení a předání díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je objednateli předáno na základě předávacího protokolu.

3. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Předáním díla přechází nebezpečí škody na objednatele.

5. Ve smyslu § 630 OZ se prodlužuje promlčecí doba každého práva zhotovitele vůči objednateli na dobu deseti (10) let od doby, kdy taková promlčecí doba ve vztahu k tomuto právu mohla být uplatněna poprvé.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele spotřebitele

1. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má objednatel spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy.

2. Objednatel spotřebitel nemůže, v souladu s ustanovením § 1837 OZ, odstoupit od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

3. Objednatel spotřebitel může od smlouvy odstoupit prostřednictvím elektronické pošty na adrese obchod@vanco.cz, faxu uvedeného na internetových stránkách zhotovitele, korespondenčně na adrese: VanCo.cz s.r.o., U Čokoládoven 818/9, 143 00, Praha 12 - Modřany, nebo osobně v prodejním místě zhotovitele. V odstoupení od smlouvy uvede objednatel spotřebitel číslo objednávky, konkrétní položky z faktury, u kterých se rozhodl odstoupit od smlouvy, číslo bankovního účtu pro vrácení peněz, kontaktní údaje (email, telefon) a přiloží kopii dokladu (faktury).

4. Odstoupí-li objednatel spotřebitel od smlouvy, vrátí mu zhotovitel, bez zbytečného odkladu – nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (vyjma případů, kdy má objednatel spotřebitel právo na dodání ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zhotovitel vrátí objednateli spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím objednatel spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.   

5. Objednatel spotřebitel bere na vědomí, že pokud jsou s poskytnutým dílem objednateli spotřebiteli poskytnuty dárky, je darovací smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že pokud dojde ze strany objednatele spotřebitele k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a objednatel spotřebitel je povinen vrátit i související poskytnuté dárky, včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení na straně objednatele spotřebitele.

VIII. Reklamační řád

1. Zhotovitel odpovídá dle § 2615 an. OZ objednateli za to, že dílo při předání nemá vady, tedy že bylo provedeno a předáno objednateli v souladu se smlouvou.

2. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  Záruční doba běží od předání díla objednateli.

3. Objednatel nemá právo z vadného plnění ani právo ze záruky, způsobila-li vadu vnější událost, sám objednatel nebo třetí osoba odlišná od zhotovitele. Byla-li vada způsobena vnější události, objednatelem, třetí osobu odlišnou od zhotovitele, příp. vůbec nenastala, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na servisní zásah.

 4. Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

5. Objednatel je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámil-li objednatel vadu díla včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady díla zaniká mj. v případě, kdy

a) záruční lhůta již uplynula,

b) s dílem bylo nakládáno v rozporu s účelem, ke kterému je určeno,

c) dílo je úmyslně či neúmyslně poškozeno v důsledku nesprávné obsluhy, v důsledku teplotních vlivů, vody, vlhka, prašnosti, kolísání síťového napětí, elektrického výboje, vyšší moci,

d) jednotlivé díly díla jsou mechanicky poškozeny,

e) jsou porušeny či odstraněny výrobní, bezpečnostní a záruční plomby, štítky, příp. jiné ochranné prvky zabraňující otevření či rozebrání díla, nebo zabezpečující jednoznačnou identifikaci díla nebo jeho jednotlivých dílů,

f) škoda – vada na díle vznikla v důsledku počítačových virů nebo byla způsobena v důsledku užití nevhodného nebo neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

g) dílo bylo poškozeno v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

7. Objednatel uplatňuje reklamaci u zhotovitele. Náklady na předložení díla k reklamaci hradí objednatel. V případě oprávněné reklamace má objednatel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva, které je třeba uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné. Neoprávněně uplatněné záruční opravy a pozáruční opravy jsou objednateli účtovány dle příslušného ceníku.

9. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu či poškození jakýchkoli dat objednatele. Zhotovitel neodpovídá za případné ztráty dat vzniklé v důsledku poruchy technického zařízení či datového média nebo vzniklé během provádění servisních prací.

10. Zhotovitel neodpovídá objednateli za plnou kompatibilitu dodávaných komponent díla s jinými, ani kompatibilitu softwarových aplikací.

11. Reklamace musí být u zhotovitele vždy uplatněna písemně. Písemná reklamace musí obsahovat: popis závady, jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a kontaktní informace na objednatele včetně telefonního čísla a emailové adresy. Písemnou reklamaci společně s kopií nákupního dokladu nebo záručního listu může objednatel zaslat na adresu: VanCo.cz s.r.o., U Čokoládoven 818/9, 143 00, Praha 12 - Modřany, elektronicky na email obchod@vanco.cz nebo osobně doručit do prodejního místa zhotovitele.

Vadné plnění – porušení smlouvy podstatným způsobem

1. Pokud má dílo vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.

2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:

a) na odstranění vady provedením náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze lze vrátit nebo předat zhotoviteli,

b) na odstranění vady opravou díla,

c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

3. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li objednatel své právo včas, má práva jako v případě porušení smlouvy nepodstatným způsobem.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit.

Vadné plnění – porušení smlouvy nepodstatným způsobem

1. Vady díla odstranitelné, právní vady díla, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání díla, opakující se vady nebo další vady jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z ceny díla nebo neodstoupí od smlouvy, může zhotovitel odstranit právní vadu. Jiné vady může zhotovitel odstranit podle své volby opravou díla nebo provedením náhradního díla.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla včas nebo vadu díla odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že jejich úmyslem je učinit tyto OP nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy, dohody či ujednání ve vztahu k provedení díla a že jejich obsah a přistoupení k nim je v souladu s jejich svobodnou, určitou vážnou vůlí prostou omylu a nejsou sjednány v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze smluvních stran. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že tyto OP budou stranami vykládány v dobré víře.

2. Objednatel prohlašuje, že má oprávnění (je vlastníkem nemovitosti nebo má souhlas vlastníka nemovitosti) nechat provést dílo, jím objednané u zhotovitele, v jím označeném  a požadovaném místě a prostorách.

3. Zhotovitel je výslovně oprávněn započíst jakékoli své splatné pohledávky vůči objednateli proti jakékoli platbě objednateli, ke které by byl povinen.

4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli veškeré zásahy třetích osob směřující k zatížení nebo odnětí majetku objednatele nebo majetku zhotovitele v držení objednatele, jako např. exekuce, v důsledku kterých by mohlo dojít k omezení, zdržení či nemožnosti plnění objednatelem nebo ohrožení práv zhotovitele.

5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré údaje, které požívají zvláštní právní ochranu, nebudou zhotovitelem zveřejněny či předány třetí osobě bez souhlasu objednatele, s výjimkou stanovenou právními normami (např. v daňovém či trestním řízení).

6. Zaplacením smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli podle kteréhokoli ustanovení těchto OP nezaniká právo zhotovitele na náhradu škody v plné výši.

7. Objednatel uděluje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení zhotovitele na jeho elektronickou adresu. Tento svůj souhlas může kdykoli odvolat.

8. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel zpracovával osobní údaje objednatele, které mu objednatel sdělil nebo sdělí a/nebo které zhotovitel získal či získá v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, a to za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání zhotovitele, poskytování informací o činnosti zhotovitele a informací o zboží a službách nabízených zhotovitelem. Tento svůj souhlas může kdykoli odvolat.

9.Tyto OP vstupují v platnost dnem 01.února 2016, nahrazují předchozí změní OP a platí do odvolání.

 

V Praze dne 01. února 2016

 

Ing. Tomáš Vaníček, jednatel společnosti

 
0 položek za 
0 Kč
Obsah košíku

Přihlášení
Přihlašovací jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo
 
 • Centrála Praha
 •  
 • VanCo.cz s.r.o.
 • U čokoládoven 818/9
 • 143 00 Praha 12 - Modřany
 • - vchod je z ulice Pod Vinicí
 •  
 • tel: +420 246 035 451
 • fax: +420 246 035 450
 • E-mail: obchod@vanco.cz
 •  
 • Otevírací doba kamenné prodejny:
 • Pondělí - Pátek: 8.00 - 17.00
 • Sobota, Neděle: zavřeno
 • Pobočka Olomouc
 •  
 • VanCo.cz s.r.o.
 • Pavlovická 20/43
 • 779 00 Olomouc
 •  
 • tel: +420 587 203 671
 • fax: +420 587 203 672
 • E-mail: obchod@vanco.cz
 •  
 • Otevírací doba kamenné prodejny:
 • Pondělí - Pátek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
 • Sobota, Neděle: zavřeno

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

K provozování našeho webu wifi-shop.sk využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.